Ordlista


Tillbaka

Definitioner för de vanligast ord du stöter på

A

Affärshändelse
En affärs­händelse är en aktivitet som orsakar en förändring i företagets ekonomisk ställning eller förmögenhet.
Avskrivning
Avskrivning är ett system som innebär att anskaffnings­kostnaden för en tillgång, t.ex. inventarier eller byggnader, fördelas under hela den ekonomiska livslängden.

B

Balansrapport/-räkning
En balans­rapport visar företagets ställning, dvs. tillgångar och skulder, vid en angiven tidpunkt. I samband med årsbokslut heter rapporten balans­räkning.
Bokföring
Bokföring är ett system som ordnar och samman­ställa alla ekonomiska händelser i ett företag. Läs mer…
Bokslutsmetoden
Boksluts­metoden innebär att alla inkomster och utgifter bokförs när betalningen sker. Vid årets slut (bokslutet) ska dock alla obetalda fakturor och räkningar registreras som kundfordringar och leverantörs­skulder.

D

Debet
Debet är den vänstra sidan av ett konto i bokföringen. Den används för ökning av tillgångar och kostnader.
Dubbel bokföring
Dubbel bokföring är ett bokförings­system som speglar penga­flöde genom att registrerar både sidor av en affärs­händelse. Läs mer…
Dagbok
En dagbok visar en lista över alla företagets affärs­händelser i registrerings­ordning (oftast datum­ordning). Även kallas grundbok eller verifikations­lista.

E

Egenavgifter
Egenavgifter är namnet för de sociala avgifter som en företagare som äger enskild närings­verksamhet, handels­bolag eller kommandit­bolag måste betala in till staten. Egenavgifter inkluderar vissa pensions- och försäkrings­avgifter.
Eget uttag
Eget uttag är uttag av kontanter, varor eller tjänster som en ägare av enskild firma, handels­bolag eller kommandit­bolag tar från företaget. Eget uttag är ingen kostnad för företaget och påverkar inte resultatet.

F

F-skatt
F-skatt är en företagsskatt som betalas av företagare som bedriver närings­verksamhet. Genom att bli godkänd för F-skatt får företagaren själv ansvar för att betala in skatter och sociala avgifter till Skatteverket.
Fakturametoden
Faktura­metoden är ett bokförings­system som innebär att fakturor bokförs när de skapas eller när de inkommer. In- och utbetalningar av dessa fakturor bokförs sedan när betalningen sker.

G

God redovisningssed
God redovisningssed beskrivs som de allmänna råd och rekommendationer från bl.a. Bokföringsnämnden tillsammans med lagtolkningar och etablerade företagspraxis av god kvalitet. God redovisningssed behöver inte vara detsamma för alla typer eller storlek av företag.
Grundbok
En grundbok visar en lista över alla företagets affärs­händelser i registrerings­ordning (oftast datum­ordning). Även kallas dagbok eller verifikations­lista.

H

Huvudbok
En huvudbok visar ett företags affärs­händelser i systematisk ordning, sorterade efter typ av transaktion uppdelat i olika bokförings­konto.

I

Ingående moms
Ingående moms är momsen som en företagare betalar till sina leverantör när varor eller tjänster köpas in till företag. Ingående moms — Inköp.
Inkomst
En inkomst uppstår när betalningen för en vara eller tjänst ske. Större intäkter kan därför delas upp i flera inkomster med t.ex. en avbetalnings­plan.
Intäkt
En intäkt uppstår när en vara eller tjänst säljes.

J

Juridisk person
En juridisk person är ett företag, en verksamhet eller en organisation som kan ingår avtal, ha egna skulder och fordringar, anställa personer och stämma och bli stämd.

K

Kontantmetod
Kontant­metoden är en bokförings­metod som innebär att du bokför alla inkomster och utgifter endast när betalningen sker.
Kontoklass
En kontoklass är en grupp av konto i en kontoplan som innehåller samma typ av konto.
Kontoplan
En kontoplan är en förteckning över vilka olika konto som används i ett företags bokföring.

Kostnad
En kostnad uppstår när en vara eller tjänst förbrukas. En större kostnad kan därför delas upp om varan eller tjänsten förbrukas under flera månader eller år.
Kredit
Debet är den högra sidan av ett konto i bokföringen. Den används för ökning av skulder och intäkter.
Kundfordringar
En kund­fordran uppstår när säljaren har levererat en vara eller tjänst, men kunden har ännu inte betalat. Kund­fordringar registreras i bokföringen oftast när en faktura skickas till kunden.

L

Leverantörsskuld
En leverantörs­skuld uppstår du har fått en vara eller tjänst men har ännu inte betalat för det. Leverantörs­skulder registreras i bokföringen oftast när du får en faktura från en leverantör.
Lön
Lön är en ersättning för utförda eller planerade arbete och betalas ut i regel i pengar. Löne­kostnad inkluderar både lön och arbetsgivar­avgifter och liknande kostnader.

M

Moms (mervärdesskatt)
Moms är en förkortning av mervärdes­skatt. Den är en omsättnings­skatt som moms­registrerade personer är skyldiga att redovisa och betala till staten vid försäljning av varor och tjänster.
Momsredovisning
Redovisning av mervärdes­skatt (moms) till Skatteverket. Den moms­pliktiga ska redovisa moms varje månad, kvartal eller år. Momsredovisnings­period beror delvis på hur stor den momspliktiga omsättning är.Läs mer…

O

Omsättning
Omsättning är ett företags samlade intäkter från sålda varor och tjänster under en period, oftast ett räkenskapsår.

P

Periodisering
Periodiseringar är en redovisnings­princip som innebär att intäkter och kostnader fördelas enligt när pengarna faktiskt tjänas in eller förbrukas.

R

Redovisning
Redovisning innebär att samman­ställa och dokumentera ett verksamhets ekonomiska händelser. Redovisningen inkludera både bokföring samt alla rapporter och underlag till bokföring och deklaration.
Resultatrapport/-räkning
En resultat­rapport visar företagets vinst eller förlust, dvs. intäkter minus kostnader, under en viss period. I samband med årsbokslut heter rapporten resultat­räkning.
Räkenskapsår
Räkenskapsår är de månader som ett företags bokföring gäller för. Räkenskapsåret sammanfalla ofta med kalenderåret, men det behöver inte göra det.

S

Skuld
En skuld är en förpliktelse som måste betalas under en bestämd tid och med ett bestämt belopp.

T

Tillgång
En tillgång är en resurs i form av bl.a. pengar, varor, maskiner, byggnader eller rättigheter.
Transaktion
En transaktion innebär en händelser där parterna byter en vara eller tjänst mot betalnings­medel eller övriga fordringar.

U

Utgående moms
Utgående moms är momsen som en företagare få från sina kunder när företagaren säljer sina varor eller tjänster. Utgående moms – Utförsäljning. Utgående moms sedan remitteras (betalas in) till Skatteverket.
Utgift
En utgift uppstår när betalningen för en vara eller tjänst ske.

V

Verifikation
En verifikation är ett eller flera underlag som styrka en bokföringspost. Verifikationer kan vara kvitto, fakturor, låne­besked, utbetalnings­avi, mm.Läs mer…
Verifikationslista
En verifikations­lista visar en lista över alla företagets affärs­händelser i registrerings­ordning (oftast datum­ordning). Även kallas grundbok eller dagbok.

Å

Årsbokslut
Ett årsbokslut är en samman­ställning av ett företags bokföring under ett räkenskaps­år.